درباره ی ما

تیزر معرفی گروه اجرایی

اجرای هفت کودک یهودی تنها یک نمایش نیست

گروه ما

با گروه اجرایی هفت کودک یهودی بیشتر آشنا شوید

آنچه مار ا کنار هم نگاه داشته است

مسئولیت اجتماعی

احساس مسئولیت برای به نمایش گذاشتن حقیقتی که بیانش شجاعت و وجدان بیدار می خواهد


خلاقیت

تلاش شبانه روز و بدون چشمداشت برای پرورش ایده های خلاقانه


اخلاق حرفه ای

همدلی و نظم اخلاق حرفه ای را می سازند نه تعداد تجربه های اجرا


جوانی

پتانسیل اشباع شده در نیروی جوانی سخت ترین چالش ها را تبدیل به فرصت های سازنده می کند